Menu

Interactive Bar

Google Search
Google Translate
Log in
School Logo

Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn

Dosbarth y Ddraig Goch

Gweithgareddau Wythnos 6 - Activities Year 6

Gweithgareddau Wythnos 5 / Week 5 Activities

T G ar gyfer y Mabolgampau / Worksheets for Sports Day

Cystadleuaeth / Competition

Gweithgareddau Wythnos 4 / Activities Week 4

T G Iaith / Language worksheets

Cystadleuaeth/ Competition

Gwaith Celf Dosbarth Y Draig Goch / Art work for this week

Still image for this video

Reevah - Bree wedi dysgu sgil newydd -merlota! GWYCH! Reevah - Bree has learnt a new skill - WAW AMAZING!

YR HAWL I FOD YN HAPUS - FIDIO GAN DOSBARTH Y DDRAIG GOCH! THIS IS WHAT MAKES US HAPPY!

Still image for this video

Ail Hanner Tymor yr Haf

Second Half of the Summer Term

Olivia yn cael diwrnod gwych ac yn dysgu sgiliau newydd wrth goginio! Olivia having a brilliant day and learning new skills !

Gweithgareddau Wythnos 3 / Week 3 Activities

T G Maths / Maths worksheets

CYSTADLEUAETH / COMPETITION

Gwaith Celf Dosbarth y Ddraig Goch / Art Work

Still image for this video
Gwaith Celf GWYCH!

Lluniau o plant yn dysgu sgiliau newydd wythnos yma! Learning new skills this week! Excellent Amira

Gweithgareddau Wythnos 2 / Activities Week 2 ( 8/6/2020)

Cystadleuaeth Wythnos / This week`s Competition

Gweithgareddau Wythnos 1/6/2020 Work Activities 1/6/2020

Cystadleuaeth / Competition

Tymor yr Haf

Da iawn Danny a Iris - wedi llwyddo i rhedeg un milltir y dydd am wythnos! Gwych!!They had a challange to run ond mile a day for a week! WAW!!

Evie yn helpu mami i blannu heddiw - gwych!Evie helping Mam to plant today! Excellent!

Wythnos Iechyd Meddwl / Mental Health Awareness Week = Ideas for you to do at home - STAY SAFE

Gweithgareddau Wythnos 5 / Activities Week 5

Cystadleuaeth Wythnos 5 / Week 5 competition

Llun Gwych Blake ! Blake `s brilliant art work! Da iawn blodyn

GWAITH CELF DOSBARTH Y DDRAIG GOCH // EXCELLENT WORK FROM DOSBARTH Y DDRAIG GOCH

Still image for this video

Cyflwyniad Gwych MIKEY yn siarad am Ted y tedi! gwych! Mikey`s excellent presentation on Ted the Tedi ! Excellent!

Still image for this video

Llun gwych o E Jay yn seiclo! Sgiliau gwych yn cael ei ddysgu!Brilliant picture of E Jay on his bike! A brilliant skill to learn! ARDDERCHOG

Cyflwyniad Danny/ Dannys presentation

Still image for this video
Dyma Danny yn neud cyflwyniad GWYCH ar y pyllau glo .Gwaith ANHYGOEL
This is Danny doing a presentation on the coal mines . The work is EXCELLENT

Mae Olivia wedi bod yn brysur yn casglu conau pan yn mynd am dro! Mae mor braf gweld gwen mawr hyfryd ar ei gwyneb! Olivia has been very busy collecting cons when going for her daily walk. It is so nice to see a big happy smile on her face!

Gweithgareddau Wythnos 4/ Week 4 Activities

Cystadleuaeth Wythnos 4/ Week 4 Competition

Brysia Wella Evan

Still image for this video
Fidio bach i ddymuno gwellhad buan i Evan!
Video to wish Evan a speedy recovery !

Fidio Celf Wythnos 3 - Art Work Week 3

Still image for this video
Safon anhygoel unwaith eto yr wythnos yma drwy ddefnyddio adnoddau naturiol tu allan i greu darlun .
Amazing work yet again this week creating a picture by using natural resources .

Syniadau i chi! Ideas for you!

Llun hyfryd o Jacob wedi cwblhau cwis yr wythos a wedi cael pob un yn gywir! GWYCH! This is a photograph of Jacob after getting all the answers correct in the weekly quiz! EXCELLENT!

Da iawn i Reevah Bree am ddefnyddio ei harian poced i brynu siocled a ffrwythau a llysiau i`r henoed yn y gymuned, GWYCH! This is a photograph of Reevah Bree using her pocket money to buy chocolate , fruit and veg to the old people in the community- Excellent and very kind xx

Y Stori - The Story - Lindysyn Nerfus

Cystadleuaeth wythnos 3/ Week 3 Competition

Gwaith Celf wythnos 2

Still image for this video

CANLYNIAD WYTHNOS 2 / ART RESULT WEEK 2

Gwrandewch ar y gan yma!

Listen to this song!

 

https://youtu.be/hmJ_eUugWcA

Amser / Time

Adnodd gwych ar gyfer helpu dweud yr amser

This is a  good resource to help with telling the time

 

 

https://hwb.gov.wales/search?query=cynnal&strict=true&popupUri=%2FResource%2F53db85e9-2564-4548-bbbf-cf11f889623a

Tasg yn yr awyr agored ! Task to do outside in the rain!

Gwahanol Apiau / APPS to help at home

Tasgiau wythnos - 27/4/2020 - This weeks tasks - 27/4/2020

Amser power point Time power point

Taflenni gwaith - work sheet - AMSER/ TIME

CANLYNIAD CELF WYTHNOS 1 / WEEK 1 RESULT

Cystadleuaeth wythnos 2 / Competition week 2

Cystadleuaeth Celf - Dosbarth y Ddraig Goch Art Competition

Still image for this video
Roedd rhaid arddangos y gwaith gwych i gyd !
Mae pawb wedi gwneud gwaith anhygoel
I had to present all the excellent art work!
Everyone has worked so hard

DIOLCH GWEITHWYR ALLWEDDOL / THANK YOU KEY WORKERS

Still image for this video
Dyma neges y dosbarth i ddweud diolch i`r gweithwyr allweddol !. Mae`r gan yn y cefndir gan Cor y cwm sy`n cynnwys cyn ddisgyblion a disgyblion Ysgol Llyn y Forwyn . Mae nhw`n canu " Un Ydym ni" - yn berthnasol iawn i`r byd yr ydym yn byw ynddi heddiw! joiwch!
Here is a message from the class to thank all the key workers. The song is sang by Cor y cwm which includes Llyn y Forwyn past and present pupils. They are singing ` We are all one` which is very relevant to the world we are living in today - enjoy!

Cystadleuaeth / Competition 

Cofiwch i anfon eich lluniau erbyn nos fory!

Remember to send your pictures by tomorrow! 

Diolch o galon !

Llythyr yn egluro gwaith y tymor / Letter to explain the work of the term

 

Mae`r atodiad isod yn egluro  -

Gwaith yr wythnos

Cystadleuaeth yr wythnos.

 

The document includes -

Work of the week

Competition of the week.

Lluniau sydd yn ymwneud Pictures to go with the work on the timetable

Gwefannau er mwyn defnyddio yn y ty! Websites to use at home!

Amser ! Time !

Dyma pwerpwynt er mwyn helpu chi gyda dysgu`r amser yn y ty !

I have created  PowerPoint  to help you with telling the time at home!

 

Lluniau  o gweithio yn y ty!

Dosbarth Y Ddraig Goch yn cael hwyl!

TRIC A CHLIC

Dymar wefan er mwyn helpu  gyda`r cynllun Tric a Chlic

Here is the website to help with the Tric a Chlic programme

https://www.youtube.om/channel/UCBQzkEuTgYOCz5Dzo2OPDOA

Zoom

Bore da- I am going to try and do a ‘zoom’ phone call with the kids in the class so we all can see each other and have a chat! It’s an experiment but with parents help I am sure it will be ok. 
Firsr thing i need everyone to do is to down load the ‘zoom’ app.
I will then send a link with a code and i can set a time and day to do the call. soo 
Step 1 - Download ‘zoom’( by Thursday evening)
Step 2 - I will give a code and u can all open it up and chat!
We will do the chat at 3.00 pm on Friday. 

Diolch x

30.3.2020

 

Geiriau i ymarfer yr wythnos yma

Words to pracise this week.

 

dyma 

mae

mae

cath

dad

 

 

Wythnos 2 - 30/3/2020

Dyma syniadau i chi wneud yr wythnos yma .

Here are ideas to do this week. 

 

Cofiwch mae croeso i chi gysylltu a fi unrhyw amser drwy ebost.

Remember any problems please contact me through email.

Siw17@hotmail.com

Defnyddiwch y wefan yma sydd am ddim ar hyn o bryd!

TWINKL 

Mae nifer o waith Cymraeg ar y wefan yma dim ond angen arwyddo i`r wefan,

 

Use this website for free

TWINKL

A lot of Welsh resources on the website just need to sign up 

Lluniau o plant y dosbarth yn gweithio yn y ty!Pictures of the class working at home!

Syniadau i wneud yn y ty ! Ideas to do in the house !

Gwyddoniaeth !Lluniau o`r abrofion gwyddoniaeth yr ydym wedi mwynhau y tymor yma! Science - Pictures of our science enquiries we have enjoyed this term!

Plant y dosbarth yn joio gwneud anrhegion ar gyfer Sul y mamau! Children enjoying making gifts for Mothers day!

Syniadau i`w wneud yn y ty! Ideas to do at home!

Apiau i wneud yn y ty / Apps to do in the house

Gweithio o`r ty! Working from home!

Rwy`n gobeithio bod pawb yn cadw`n iach ac yn ddiogel. Mae rhaid dweud fy mod yn colli y plant yn fawr :( 

I hope everyone of you are keeping safe and healthy. I am missing the pupils so much :( 

 

Rwy`n gobeithio bod pawb wedi derbyn pecyn gwaith.

I hope you have all received  a working pack.

 

Byddai`n postio geirfa yn wythnosol er mwyn ymarfer yn y ty . ( 5 gair)

I will be posting weekly words ( like we have been doing in class ) every week. ( 5 words)

 

Wythnos 1 ( 19.3.2020)

mawr ( big)

bach ( small)

hapus ( happy)

trist ( sad )

Rydw i ( I am )

 

Dyma fy nghyfeiriad ebost os ydych chi eisiau cysylltu  a fi.

This is my email if you want to contact me .  Siw17@hotmail.com

Diolch

Miss Francis

 

 

Ymdrewchwr yr wythnos a Cymro/ Cymraes yr wythnos - 25/10/19
Top