Menu

Interactive Bar

Google Search
Google Translate
Log in
School Logo

Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn

Curriculum

Ein Bwriad

Rydym yn frwdrydig am ein hiaith a'n traddodiad, ac yn mwynhau cyd-weithio mewn ethos Gymraeg. Annogwn ein plant i fod yn onest ac yn hyderus i wneud y dewisiadau cywir. Dysgwn fod parch at ein gilydd ac at ein hamgylchfyd yn rhan o'n cyfrifoldeb fel dinasyddion. Ystyriwn ein hunain yn rhan o'n cymuned a chefnogwn rhieni i fod yn rhan weithredol yn addysg eu plant. Rydym yn gweithio'n galed i gyrraedd safonau uchel, ac yn sicrhau fod pob plentyn yn cyrraedd ei botensial. Un teulu ac un tim ydym.

Cwricwlwm YGG Llyn y Forwyn (Cymraeg)

YGG Llyn y Forwyn Curriculum (English)

Canllawiau Rhieni a Phlant/Guides for Parents and Children

Holiadur Disgyblion

Holiadur/Questionnaire

Cwricwlwm i Gymru (CiG)

O fis Medi 2022, bydd y ffordd y mae plant a phobl ifanc yn dysgu mewn ysgolion yn newid, i'w paratoi'n well ar gyfer byd sy'n newid. Bydd ysgolion yn creu eu cwricwla eu hunain o fewn fframwaith cenedlaethol, gan addasu'r cynnwys i'w wneud yn fwy perthnasol ac ystyrlon i'w dysgwyr.

2022 - A new curriculum for Wales has arrived

From September 2022, the way children and young people learn in schools will change, to prepare them better for a changing world. Schools will create their own curricula within a national framework, adapting the content to make it more relevant and meaningful to their learners.

Meysydd Dysgu a Phrofiad Areas of Learning and Experience

Top